skip to Main Content
Ledenvergadering

Ledenvergadering

De Rijnsburgse IJsclub nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering op donderdag 9 november 2017. Ieder is vanaf 19.45 uur van harte welkom in het clubgebouw “Het IJswaerd” op het Sportcomplex Middelmors aan de Noordwijkerweg te Rijnsburg.

De vergadering begint om 20.00 en heeft de volgende punten op de agenda:

1 Opening door de voorzitter dhr. H van der Meij.
1. Verslag van de ledenvergadering van 3 november 2016
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Jaarverslag van de secretaris dhr. A.Zuijderduijn.
4. Jaarverslag van:
de penningmeester dhr. C.Vlieland
de penningmeester van de Trainingsgroep: Mw. J de Mooij
het verslag van de kascommissie.
5. Benoeming leden kascommissie.
6. Bestuursverkiezing: dit jaar zijn de heren C Vlieland en H de Mooy aftredend overeenkomstig het schema van af- en aantreden van bestuursleden. Zij stellen zich herkiesbaar.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Pauze.

Na de pauze is er, onder het genot van een hapje en een drankje, gelegenheid
bij – en na te praten over alles wat er zich binnen en rond de ijsclub in het afgelopen jaar zoal heeft afgespeeld.

Rijnsburg, 19 oktober 2017.

Het bestuur van de Rijnsburgse IJsclub,
de secretaris,                        de voorzitter,
A.Zuijderduijn.                    H. van der Meij.

Back To Top