Ga naar hoofdinhoud

Privacy Beleid

De Rijnsburgse IJsclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze beschrijving van het Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Rijnsburgse IJsclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rijnsburgse IJsclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Vastgesteld mei 2018.

De Rijnsburgse IJsclub

Secretariaat: Op den Claver 3, 2231 ZW Rijnsburg. www.rijnsburgseijsclub.nl

info@rijnsburgseijsclub.nl


PRIVACY-STATEMENT van de RIJNSBURGSE IJSCLUB.

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Rijnsburgse IJsclub verwerkt van haar leden. Indien u algemeen lid wordt van de Rijnsburgse IJsclub, lid wordt van de trainingsgroep, sponsort of om een andere reden persoonsgegevens aan de Rijnsburgse IJsclub verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en eventueel een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Rijnsburgse IJsclub verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informatie verstrekken. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging.

1.Wat zijn persoonsgegevens?
Het zijn gegevens die iets over je zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld jouw adres of e-mailadres. Maar ook jouw voornaam samen met geboortedatum. Wanneer andere geledingen dan het secretariaat binnen de Rijnsburgse IJsclub die persoonsgegevens hebben of gebruiken, moeten ook zij daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke.
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Rijnsburgse IJsclub, secretariaat: Op den Claver 3, 2231 ZW Rijnsburg , KVK nr.40445130.

3. Waarvoor verwerkt de Rijnsburgse IJsclub persoonsgegevens?

3.1 Algemene leden
Als je algemeen lid wilt worden van de Rijnsburgse IJsclub, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid. Als je eenmaal een relatie van Rijnsburgse IJsclub bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

In het kader van het algemeen lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer.

3.2 Lid van de Trainingsgroep
Als je lid van de trainingsgroep van de Rijnsburgse IJsclub wilt worden, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als trainingsgroeplid.
In dit kader hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum en geslacht
d) telefoonnummer
e) e-mailadres

Back To Top