skip to Main Content
Uitnodiging Ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering

Rijnsburgse IJsclub

De Rijnsburgse IJsclub nodigt alle leden uit voor de Ledenvergadering op DONDERDAG  03 november 2016.  Ieder is vanaf 19.45 uur van harte welkom in het clubgebouw “Het IJswaerd” op het Sportcomplex Middelmors aan de Noordwijkerweg te Rijnsburg.

De vergadering begint om 20.00 en heeft de volgende punten op de agenda:

1   Opening door de voorzitter dhr. H van der Meij.
1.    Verslag van de Ledenvergadering van 30 oktober 2015
2.    Ingekomen stukken en mededelingen.
3.    Jaarverslag van de secretaris dhr. A.Zuijderduijn.
4.    Jaarverslag van:
– de penningmeester dhr. C.Vlieland
– de penningmeester  van de Trainingsgroep: Mw. J de Mooij
– het verslag van de kascommissie.
5.    Benoeming leden kascommissie.
6.    Bestuursverkiezing: dit jaar zijn de heren J Klok en H van Iterson aftredend overeenkomstig het schema van af- en aantreden van bestuursleden. Zij stellen zich herkiesbaar.
7.    Rondvraag.
8.    Sluiting.

Pauze.

Na de pauze is er, onder het genot van een hapje en een drankje, gelegenheid bij – en na te praten over alles wat er zich binnen en rond de ijsclub in het afgelopen jaar zoal  heeft afgespeeld.

Rijnsburg,  19 oktober 2016.

Het bestuur van de Rijnsburgse IJsclub,
de secretaris,         de voorzitter,

Back To Top